Polityka opinii

POLITYKA DOTYCZĄCA OPINII UMIESZCZANYCH W SERWISIE MANIFESTACJA MARZEŃ I W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. Powyższa Polityka opinii dotyczy ustalenia zasad odnośnie dodawania, weryfikowania i publikowania opinii dotyczących produktów lub usług. Produkty i usługi oferowane są przez Panią Leilani Szajek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Leilani Szajek” z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 18/35, 00-845 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 5272892469, REGON: 383272150.
 2. Definicje stosowane w niniejszej Polityce opinii:
  a) Właściciel serwisu Leilani Szajek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Leilani Szajek” z siedzibą w Warszawie
  b) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod następującym adresem: https://manifestacjamarzen.pl/
  c) Konsument osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  d) Użytkownik – osoba fizyczna, która odwiedza Serwis lub Media społecznościowe prowadzone przez lub dla Właściciela serwisu
  e) Opinia – opinia Konsumenta dotycząca jego subiektywnego poglądu na temat produktu lub usługi oferowanej przez Właściciela serwisu.
  f) Produkt/Usługa – każdy towar lub usługa w tym: usługi cyfrowe, treści cyfrowe, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych.
  g) Media społecznościowe: Facebook: strona internetowa na portalu Facebook dostępna pod adresem: https://www.facebook.com/manifestacjamarzen, konto w portalu Instagram pod nazwą: leilaniszajek dostępne pod adresem https://www.instagram.com/leilaniszajek
  h) Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – ustawa z dnia z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1206) z późniejszymi zmianami.
 3. Ustalenie zasad dotyczących dodawania, publikowania i wystawiania Opinii, a także ich weryfikacji przez Właściciela Serwisu:
  a) Opinie mogą być wystawiane jedynie przez Konsumentów, którzy zakupili lub korzystali z Produktu,
  b) Publikowane opinie są niezależne od stosunku umownego pomiędzy Konsumentem a Właścicielem Serwisu,
  c) Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań aby zweryfikować czy dana opinia pochodzi od Konsumenta, który faktycznie zakupił lub korzystał z Produktu. W pierwszej kolejności Właściciel Serwisu w przypadku gdy opinia nie będzie anonimowa zweryfikuje dane opiniującego z danymi Konsumentów, którzy zakupili Produkt. W przypadku dalszych wątpliwości co do prawdziwości opinii gdy Właściciel Serwisu będzie miał taką techniczną możliwość skontaktuje się bezpośrednio z Konsumentem w celu ustalenia czy ten faktycznie zakupił lub skorzystał z Produktu i czy Opinia została wystawiona przez Konsumenta po skorzystaniu z Produktu,
  d) Opinie publikowane są samodzielnie przez Konsumentów w Mediach Społecznościowych lub bezpośrednio przez Właściciela Serwisu w Serwisie lub w Mediach Społecznościowych,
  e) Właściciel serwisu publikuje Opinie nie zmieniając jej treści, w całości. Właściciel Serwisu może opublikować jedynie fragment Opinii pod warunkiem, że opublikowany fragment nie będzie wypaczał treści danej Opinii.
  f) Użytkownik powinien formułować opinie w sposób uczciwy i merytoryczny. Zabrania się używania wszelkich wulgaryzmów.
  g) Zakazane jest zamieszczanie opinii: bez uprzedniego zakupienia lub skorzystania z Produktu; wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; naruszających dobra osobiste Właściciela serwisu lub osoby trzeciej; przez opłaconych Użytkowników.
  h) Właściciel serwisu może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Użytkowników, którzy faktycznie nabyli Produkt. W przypadku wątpliwości Użytkowników dotyczących zamieszczonych opinii, Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika Właściciel Serwisu podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii, w pierwszej kolejności Właściciel serwisu może skontaktować się z osobą wystawiającą opinię w celu weryfikacja czy ta pochodzi od tej osoby i czy ta osoba faktycznie nabyła lub skorzystała z Produktu.
 4. W przypadku zamieszczenia lub wystawiania opinii sprzecznych z Regulaminem Opinii Właściciel Serwisu może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć. Właściciel może odmówić publikacji lub usunie opinię w szczególności gdy dana Opinia jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, narusza prawa Właściciela Serwisu lub osób trzecich w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, narusza dobra osobiste Właściciela Serwisu lub osób trzecich, jest obraźliwa, zniesławiająca, zawierająca groźby, propagująca przemoc, jest nieprawdziwa lub wprowadzająca w błąd co do faktów.
 5. Właściciel serwisu nie ma prawa zamieszczać lub zlecać zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Konsumentów albo zniekształcanie opinii lub rekomendacji Konsumentów w celu promowania Produktów.
 6. Opinie wystawione przez Użytkowników serwisu mogą być publikowane w Serwisie lub w Mediach społecznościowych.
 7. Użytkownik może złożyć reklamacje w przypadku zastrzeżeń co do danej opinii w formie elektronicznej na adres: kontakt@manifestacjamarzen.pl lub w formie pisemnej na adres , ul. Łucka 18/35, 00-845 Warszawa
 8. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 9. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść Opinii wystawionych przez Użytkowników serwisu. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz roszczenia Konsumentów i osób trzecich spowodowane zamieszczonymi Opiniami.
 10. Niniejszy Regulamin Opini wchodzi w życie z dniem 13 marca 2024